#53 "Bad Boy" ($70.00)

#30 "Protobomber" ($80.00)